Pirkimo sąlygos

Taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje DiscCity.eu taisyklės

Sąvokos

1.1.Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo MB „Diskų miestas“, juridinio asmens kodas 303368003, registruotos buveinės adresas Kviečių g. 4-35, LT-08438 Vilnius, korespondencijos adresas Kalvarijų g. 77-14, LT-09318, Vilnius.

1.2.DiscCity.eu – elektroninė parduotuvė, esanti adresu https://DiscCity.eu.

1.3.Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4.Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5.Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas DiscCity.eu, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai DiscCity.eu, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose DiscCity.eu ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.

1.6.Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.7.Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje DiscCity.eu taisyklės“.

1.8.Paskyra – Pirkėjo registravimosi DiscCity.eu rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).

1.9.Prekių atsiėmimo punktai – Pardavėjui priklausantys prekių atsiėmimo punktai esantys adresais: Kalvarijų g. 77-14, 09318 Vilnius, Lietuva.

 

Bendrosios nuostatos

2.1.Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje DiscCity.eu taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu DiscCity.eu susijusios sąlygos.

2.2.Pirkti DiscCity.eu turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes DiscCity.eu.

2.3.Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie DiscCity.eu arba DiscCity.eu pirkdami prekes pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Siekiant užtikrinti Pirkėjų susipažinimą su bet kokiais Taisyklių pakeitimais, nuoroda į naują Taisyklių redakciją bus siunčiama Pirkėjų Pardavėjui nurodytais elektroniniais pašto adresais. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus DiscCity.eu.

2.4.Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

 

Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1.Pirkėjas gali užsisakyti prekes DiscCity.eu pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1. internetu užsiregistruodamas DiscCity.eu (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

3.1.2. internetu nesiregistruodamas DiscCity.eu;

3.1.3. Prekių atsiėmimo punktuose.

3.2.Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

3.3.Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuoroda į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

3.4.Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas DiscCity.eu duomenų bazėje.

 

Pirkėjo teisės

4.1.Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas DiscCity.eu šių Taisyklių nustatyta tvarka. Užsisakius Pardavėjo partnerių siūlomas prekes, pažymėtas ženklu „Partnerio prekė“, ar paslaugas, teikiamas Pardavėjo partnerių, Pirkėjui gali būti taikomos Pardavėjo partnerių nustatytos prekių ar paslaugų teikimo sąlygos.

4.2.Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3.Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4.Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4.5.Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

Pirkėjo įsipareigojimai

5.1.Pirkėjas, naudodamasis DiscCity.eu, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų DiscCity.eu, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2.Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Prekių atsiėmimo punkte, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame Prekių atsiėmimo punkte per Taisyklėse nurodytus terminus.

 

Pardavėjo teisės

6.1.Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų DiscCity.eu funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti DiscCity.eu esančių elementų išdėstymą.

6.2.Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti DiscCity.eu veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

6.3.Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų DiscCity.eu, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

6.4.Jei Pirkėjas bando pakenkti DiscCity.eu darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis DiscCity.eu arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

6.5.Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.2 punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.6.Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.1 punkte numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, i) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba ii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba iii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

6.7.Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, kituose DiscCity.eu dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

Pardavėjo įsipareigojimai

7.1.Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų DiscCity.eu dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis DiscCity.eu teikiamomis paslaugomis.

7.2.Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai DiscCity.eu suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.

7.3.Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą,. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.4.Iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų DiscCity.eu funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.2 – 6.3 punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas DiscCity.eu laikomas tinkamu informavimu.

7.5.Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

7.6.Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

7.7.Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

7.8.Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

 

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1.Prekių kainos nurodomos eurais su visais pardavėjui priklausančiais mokesčiais.

8.2.Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

8.2.1.grynaisiais prekių atsiėmimo punkte;

8.2.2.banko pavedimu;

8.3.Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos kartu su užsakytomis prekėmis. Sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

8.4.Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai: prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

 

Prekių pristatymas

9.1.Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų Taisyklių 9.2 – 9.3 punktuose. Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti https://disccity.eu/lt/content/3-terms-and-conditions-of-use.

9.2.Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:

9.2.1.Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.2.2.Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

9.2.3.Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.2.4.Į prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių užnešimas – šią paslaugą pirkėjas gali užsisakyti papildomai.

9.3.Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai viename iš Prekių atsiėmimo punktų. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka šį būdą:

9.4.1.Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti.

9.4.2.Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

9.5.Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 11.1 punkte įtvirtinta teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.

9.6.Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.7.Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

9.8.Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

9.9.Jei remiantis Taisyklių 9.2 – 9.4 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atiktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

9.10.Jei remiantis Taisyklių 9.2 – 9.3 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

 

Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1.Kiekvienos DiscCity.eu parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2.Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:

10.2.1.prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę DiscCity.eu;

10.2.2.prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;

10.2.3.prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

10.3.Pardavėjas neatsako už tai, kad DiscCity.eu esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

10.4.Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.

10.5.Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

10.6.Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų:

10.6.1.jei garantinį aptarnavimą teikiantis (-ys) centras (-ai) yra už Lietuvos Respublikos ribų, Pardavėjas organizuoja Prekių siuntimą į tokį (-ius) centrą (-us);

10.6.2.jei garantinį aptarnavimą teikiantis (-ys) centras (-ai) yra Lietuvos Respublikoje, Pirkėjas nukreipiamas į tokį (-ius) centrą (-us).

10.7. Informacijai, esančiai informacijos laikmenose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.

10.8.Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 

Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

11.1.Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties

11.1.1.Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

11.1.2.Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą [https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9 ] arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu info@DiscCity.eu Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

11.1.3.Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip: a. kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę; b. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; c. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį; d. jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

11.1.4.Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

11.1.5.Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to kai apmokėjo už prekę, bet kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pirkėjui pareikalavus grąžinti pinigus, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti visą sumokėtą sumą atskaičius Pardavėjo patirtas išlaidas surenkant ir grąžinant pinigus.

11.1.6.Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 11.6 punkte numatytos nuostatos.

11.2.Pardavėjo taikoma papildoma pinigų grąžinimo garantija

11.2.1.Praėjus 14 (keturiolikai), tačiau nepraėjus 15 (penkiolikai) dienų terminui nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos, Pirkėjas turi teisę pasinaudoti papildoma Pardavėjo Pirkėjui suteikiama pinigų grąžinimo garantija, jei visos grąžinamos prekės yra su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote, vienkartinė prekių pakuotė nėra pažeista, t.y. prekės nepraradusios tokios išvaizdos, kokia buvo parduotos.

11.2.2.Apie ketinimą pasinaudoti šia garantija, Pirkėjas privalo pranešti per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu info@DiscCity.eu, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes.

11.2.3.Jei pranešama per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos, taikomos Taisyklių 11.1 punkto nuostatos.

11.2.4.Jei pranešama pasibaigus 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų laikotarpiui, tačiau ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos, Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu susijusios išlaidos ir rizika. Visais atvejais prekė privalo būti grąžinta DiscCity.eu nepasibaigus 15 (penkiolikos) kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos.

11.2.5.Pardavėjo taikoma papildoma pinigų gražinimo garantija pasinaudoti negalima, jei užsakytos šios prekės:

11.2.5.1.dovanų kuponai;

11.2.5.2.supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

11.2.5.3.kūdikių drabužėliai;

11.2.5.4.žaislai, kūdikių žaislai, kūdikių priežiūros priemonės;

11.2.5.5.prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas;

11.2.5.6.N-18 asortimento prekės.

11.2.6.Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.6 punkte.

11.3.Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

11.3.1.Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu info@DiscCity.eu.

11.3.2.Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Per Taisyklių 11.3.1 punkte numatytą terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes, kurios nepatenka į šį sąrašą:

11.3.2.1.tabakas ir tabako gaminiai;

11.3.2.2.parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;

11.3.2.3.fotografijos ir kinematografijos prekės;

11.3.2.4.spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai;

11.3.2.5.audiniai;

11.3.2.6.kiliminė grindų danga, išskyrus kilimus ir kilimėlius;

11.3.2.7.megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai drabužiai;

11.3.2.8.kūdikių drabužėliai;

11.3.2.9.pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;

11.3.2.10.siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;

11.3.2.11.liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai;

11.3.2.12.perlai, brangakmeniai, taurieji metalai ir jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją;

11.3.2.13.mašinos ir mechaniniai įrenginiai;

11.3.2.14.elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai;

11.3.2.15.antžeminio transporto priemonės

11.3.2.16.laivai, valtis ir plaukiojantys įrenginiai

11.3.2.17.optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai;

11.3.2.18.laikrodžiai;

11.3.2.19.muzikos instrumentai;

11.3.2.20.ginklai ir šaudmenys;

11.3.2.21.baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai;

11.3.2.22.žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis;

11.3.2.23.meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai;

11.3.2.24.augalai, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės;

11.3.2.25.sveriamos ir matuojamos prekės, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai.

11.3.3.Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

11.3.4.Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11.3.5.Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.6 punkte.

11.4.Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

11.4.1.Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

11.4.2.Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos Taisyklių 11.3 punkto nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

11.4.2.1.kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

11.4.2.2.kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

11.4.2.3.kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

11.4.2.4.grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

11.4.3.Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 11.4.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 11.4.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 11.4.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

11.4.4.Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.4.4.1.pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@DiscCity.eu, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

11.4.4.2.pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);

11.4.4.3.pateikti laisvos formos prašymą.

11.4.5.Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo prekės perdavimo jam dienos.

11.4.6.Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.4.7.Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių 11.6 punktu.

11.4.8.Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11.4.9.Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

11.4.10.Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose (garantijose).

11.5.Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes

11.5.1.Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@DiscCity.eu arba paskambinęs telefono numeriu +370 602 88907. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11.5.2.Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.6 punkte

11.6.Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka

11.6.1.Dėl prekių, pirktų iš DiscCity.eu Partnerių, Pirkėjas privalo kreiptis tiesiogiai į konkretų DiscCity.eu Partnerį, iš kurio prekė buvo įsigyta.

11.6.2.Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

11.6.3.Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.

11.6.4.Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

11.6.5.Jei Pirkėjas DiscCity.eu parduotuvėje įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.6.2 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

11.6.6.Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 11.1-11.5 punktuose numatytomis teisėmis turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.

11.6.7.Grąžinti iki 20 (dvidešimties) kg. sveriančias Prekes Pirkėjas gali arba pristatydamas į Pardavėjo prekių atsiėmimo punktą, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą. Daugiau nei 20 (dvidešimt) kg sveriančios prekės turi būti pristatytos adresu Paco g. 13, 10309 Vilnius.

11.6.8.Jei prekę Pardavėjas pristatė Pirkėjui į namus ir nėra galimybės jos grąžinti vienu iš taisyklėse nurodytų būdų, Pardavėjas savo lėšomis turi atsiimti prekę iš Pirkėjo.

11.6.9.Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 11.1, 11.3-11.5 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Jei Pirkėjas pasinaudojo papildoma pinigų grąžinimo garantija, jam taikomas 15 (penkiolikos) kalendorinių dienų pinigų grąžinimo terminas, skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

11.6.10.Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11.6.11.Pasinaudojus Taisyklių 11.1.-11.3 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos. Pasinaudojus Taisyklių 11.4-11.5 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos, prekės grąžinimo išlaidos.

11.6.12.Prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos, jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjo siūlomą pigiausią pristatymo būdą nurodytą šių taisyklių 9.2 punkte.

11.6.13.Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 11.6.2 punktui.

11.6.14.Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

 

Atsakomybė

12.1.Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis DiscCity.eu.

12.2.Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei DiscCity.eu teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie DiscCity.eu naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.3.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.4.Jei DiscCity.eu pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

12.5.Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo Partnerių, kurių prekes ar paslaugas Pirkėjas užsisako naudodamasis DiscCity.eu, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

 

Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti DiscCity.eu įvairias akcijas ar žaidimus.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

 

Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas šių Taisyklių numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo DiscCity.eu skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

Baigiamosios nuostatos

15.1.Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.2.Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.3.Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

2019 m. balandžio 19 d. Taisyklių redakcija